Chi tiết

Thông báo về Thời gian đăng ký học online học kỳ 2, năm học 2017-2018
Phòng ĐT-CTSV thông báo Thời gian Đăng ký học online HK2, 2017-2018 như sau:Khóa 15CD, 16CD: từ ngày 05/12/2017 đến ngày 16/12/2017.

Khóa 17CD : từ ngày 09/01/2018 đến ngày 20/01/2018.

Riêng Khóa 17TCA, 17TCB Phòng sẽ đăng ký cho SV những môn học ghép với tín chỉ.

Sinh viên học lại, học cải thiện đăng ký theo thời gian trên.Đề nghị các bạn HSSV đăng ký học đúng thời hạn và đảm bảo các học phần đúng theo chương trình đào tạo.

Ngày gửi: 24/11/2017
Số người đã xem: 828
Quay lại