Chi tiết

Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA
Thông tin chi tiết ở file đính kèm.
SV đọc kỹ phần Ghi chú ở file Kế hoạch bế giảng.
File đính kèm: Kehoachbegiang_QDtotnghiẹp.zip

Ngày gửi: 26/3/2024
Số người đã xem: 2917
Quay lại