Mục tiêu chất lượng

NĂM HỌC 2016 – 2017
1. 100% các học phần có đề cương chi tiết (tín chỉ) và lịch trình giảng dạy (niên chế) được phê duyệt trước khi giảng dạy.
2. 25% giảng viên của trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.
3. 30% các học phần của hệ cao đẳng có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
4. Triển khai nghiên cứu khoa học: 02 đề tài cấp trường; 03 đề tài của học sinh- sinh viên; 01 hội thảo cấp khoa.
5. 60% giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.
6. 30% giảng viên đạt chuẩn giảng viên theo quy định của trường.
7. 80% các yêu cầu của của HSSV được giải quyết đúng hạn.
8. Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 70%.
9. Mức hài lòng của CC, VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của khoa Nhiệt Lạnh là 75%.
10. Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động là 50%.

Kế hoạch thực hiện

Trong năm học này,  Khoa có 10 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1

Biện pháp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

minh chứng

MTCL 1:

100% các học phần có đề cương chi tiết (tín chỉ) và lịch trình giảng dạy (niên chế) được phê duyệt trước khi giảng dạy.

Biện pháp thực hiện:

Xét duyệt lịch trình đề cương theo tiến độ đào tạo

 

 

 

 

Tháng 9/2015

Tháng 02/2016

 

 

 

 

 

BCN Khoa

 

 

 

 

 

- Đề cương chi tiết

- Lịch trình môn học

MTCL 2:

25% giảng viên đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

Biện pháp thực hiện:

Phân công giảng viên thực hiện; tiến hành họp khoa rút kinh nghiệm

02 giảng viên báo cáo trong tháng 12/2015

 

01 giảng viên báo cáo trong tháng 04/2016

 

 

 

BCN Khoa và giảng viên được phân công

 

 

 

Biên bản họp khoa về việc đổi mới phương pháp giảng dạy

MTCL 3:

30% các học phần của hệ cao đẳng có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Biện pháp thực hiện:

Phân công giảng viên thực hiện

01 học phần hoàn thành trong tháng 11/2015

05 học phần hoàn thành trong tháng 03/2016

 

 

 

 

 

Giảng viên được phân công

 

 

 

 

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

MTCL 4:

Triển khai nghiên cứu khoa học: 02 đề tài cấp trường; 03 đề tài của học sinh- sinh viên; 01 hội thảo cấp khoa.

Biện pháp thực hiện:

Xét duyệt và góp ý nâng cao chất lượng các đề tài NCKH.

Tổ chức hội thảo cấp khoa theo kế hoạch

 

 

Tháng 11/2015

 

 

 

BCN Khoa và các chủ nhiệm đề tài

 

 

 

 

Báo cáo đề tài NCKH

Báo cáo hội thảo NCKH cấp khoa

MTCL 5:

60% giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Biện pháp thực hiện:

Khoa sẽ tiến hành tổ chức những buổi hội thảo chuyên đề và ghi nhận lại sự tham gia của GV trong Khoa

Tháng 7/2016

Tất cả GV trong Khoa

- Thuyết minh đề tài NCKH

- Biên bản tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề của Khoa

- Báo cáo đề tài NCKH

- Báo cáo các chuyên đề

- Bài báo Khoa học

MTCL 6:

30% giảng viên đạt chuẩn giảng viên theo quy định của trường.

Biện pháp thực hiện:

Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường

Tháng 7/2016

 

Tất cả GV trong Khoa

 

Bằng cấp theo quy định của nhà trường

MTCL 7:

80% các yêu cầu của sinh viên học sinh được giải quyết đúng hạn

Biện pháp thực hiện:

Theo thủ tục yêu cầu giải quyết học sinh, sinh viên.

 

Tháng 7/2016

 

 

Thư ký Khoa, BCN Khoa

- Phiếu hẹn giải quyết thắc mắc cho sinh viên học sinh

- Sổ theo dõi giải quyết thắc mắc, khiếu nại

MTCL 8:

Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 75%

Biện pháp thực hiện:

Khoa sẽ phối hợp thực hiện theo kế hoạch của nhà trường

 

Tháng 12/2015

Tháng 06/2016

 

Giáo vụ Khoa, BCN Khoa

- Phiếu thăm dò mức độ hài lòng môn học

- Bảng thống kê phân tích dữ liệu đánh giá mức độ hài lòng

MTCL 9:

Mức hài lòng của CC, VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của khoa Nhiệt Lạnh là 75%.

Biện pháp thực hiện:

Khoa sẽ phối hợp thực hiện theo kế hoạch của nhà trường

 

 

 

Tháng 6/2016

 

 

 

 

BCN Khoa

 

 

 

 

Phiếu khảo sát ý kiến

Báo cáo tổng hợp

MTCL 10:

Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động là 50%.

Biện pháp thực hiện:

Khoa sẽ phối hợp thực hiện theo kế hoạch của nhà trường

 

 

 

Tháng 6/2016

 

 

 

 

BCN Khoa

 

 

 

- Mẫu phiếu lấy ý kiến của doanh nghiệp về kiến thức và kỹ năng của sinh viên.

- Báo cáo tổng hợp.

 

Để minh chứng hiệu lực của quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008,  khoa đảm bảo tuân thủ việc gửi báo cáo đến các phòng của Trường như sau:

BẢNG 2

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Vận hành QMS ISO 9001:2008 và hành động khắc phục trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

3

Kiểm soát vòng đời chương trình giảng dạy 3 năm hệ Cao đẳng

HS/7.3/01/ĐT

HS/7.3/02/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

4

Phê duyệt đề cương chi tiết trước khi giảng dạy

HS/7.5.1a/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

5

Đăng ký cải tiến phương pháp giảng dạy

HS/7.5.1b/01/ĐT

HS/7.5.1b/03/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

6

Kiểm soát chất lượng dạy – học trên lớp

HS/7.5.1b/02/HSSV

x

x

x

7

Đảm bảo 80% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn

HS/7.5.1/02/TCHC

Phòng TCHC

x

x

x

8

Thăm dò ý kiến của HSSV về môn học

HS/8.2.1/02/ĐBCL

Phòng KT - ĐBCL

x

x

x

9

Tình hình thực hiện các đề tài NCKH

Tiến độ thực hiện

TT-NC và CGCN

 

x

x

10

Chất lượng đào tạo của khoa đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động là 50%

HS/8.4.1/01/DVĐT

HS/8.4.1/02/DVĐT

HS/8.4.1/03/DVĐT

HS/8.4.1/04/DVĐT

HS/8.4.1/05/DVĐT

 

x

x

 

Lãnh đạo khoa, toàn bộ GV, VC cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện 10 Mục tiêu chất lượng của Khoa trong năm học này.