Mục tiêu chất lượng

Reading View. Alt Shift A for Accessibility Help.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2019


1.     30% giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

2.     100% giảng viên tham gia thực tế doanh nghiệp theo quy định của Trường.

3.     Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2019: 15 đề tài cấp trường; 2 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh hoặc công trình chuyển giao công          nghệ cho doanh nghiệp.

4.     95% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

5.     95% yêu cầu của các đơn vị trong trường (đã được ban giám hiệu phê duyệt) được giải quyết đúng hạn.

6.     Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 85%.

7.     Mức hài lòng của CC,VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 80%.

8.     Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 80%.

9.     Tỷ lệ sinh viên các ngành trọng điểm có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 90%