Chính sách chất lượng đến năm 2021

1. Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và thái độ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước và khu vực ASEAN;

2. Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy, đánh giá theo hướng lấy người học làm trung tâm;

3. Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trong nhà trường;

4. Hợp tác với các cơ sở đào tào  quốc tế, tiếp cận các tiêu chuẩn và dịch vụ giáo dục tiên tiến;

5. Tinh gọn trong tổ chức bộ máy và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.