Mục tiêu chất lượng năm học 2016-2017

Reading View. Alt Shift A for Accessibility Help.

 

1. 30% giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

2. 35% các học phần lý thuyết của hệ Cao đẳng có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

3. 90% đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016 được nghiệm thu đúng tiến độ.

4. Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2017: 10 đề tài cấp trường; 2 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh hoặc công trình chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

5. 60% giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

6. 50% giảng viên đạt chuẩn giảng viên theo quy định của Trường.

7. 80% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

8. Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 80%.

9. Mức hài lòng của CC,VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 80%.

10. Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động là 50%.