Mục tiêu chất lượng

Reading View. Alt Shift A for Accessibility Help.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018


1. 30% giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

2. Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2018: 15 đề tài cấp trường; 3 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh hoặc công trình chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

3. 80% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

4. 90% yêu cầu của các đơn vị trong trường (đã được ban giám hiệu phê duyệt) được giải quyết đúng hạn.

5. Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 90%.

6. Mức hài lòng của CC,VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 78%.

7. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 80%.

8. Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động là 70%.