Chính sách chất lượng đến năm 2017

  1. Đào tạo nguồn nhân lực vững về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ; có phẩm chất đạo đức; có kỹ năng tư duy, tác nghiệp, giao tiếp, làm việc theo nhóm.
  2. Tiếp cận các dịch vụ giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới; cải tiến liên tục chương trình, phương pháp dạy - học và cách quản lý của Trường.
  3. Áp dụng công nghệ thông tin vào dạy - học và quản lý, hướng tới yêu cầu của người học, người sử dụng lao động và xã hội.
  4. Phát huy mọi tiềm năng và sự đóng góp của tất cả các thành viên; xây dựng Trường thành một đơn vị trong sạch, vững mạnh, minh bạch; gia tăng vị thế cạnh tranh của Trường trong nước và khu vực Đông Nam Á.