Danh sách thành viên Ban ISO

Stt

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

Chức danh trong

Ban ISO

1

Lê Văn

Luận

Phó hiệu trưởng

Đại diện lãnh đạo

2

Phan Hồng

Tín

Trưởng phòng KT& ĐBCL

Ủy viên thư ký

3

Đặng Ngọc

Trưởng phòng TCHC

Ủy viên

4

Trần Hữu Châu

Giang

Trưởng phòng ĐT-CTSV

Ủy viên

5

Phạm Thị Tuyết

Hạnh

Trưởng phòng TCKT

Ủy viên

6

Trần Ngọc

Tuệ

Trưởng phòng QTĐT

Ủy viên

7

Nguyễn Hữu

Chúc

Trưởng phòng QLKH&HTQT; P.GĐ trung tâm Ngiên cứu và Chuyển giao Công nghệ

Ủy viên

8

Phan Gia

Tiến

GĐ trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Ủy viên

9

Phan Bá Thanh

Tâm

GĐ trung tâm DVĐT

Ủy viên

10

Nguyễn Ngọc

Trác

Tổ trưởng tổ TTGD

Ủy viên

11

Nguyễn Văn

Anh

Trưởng khoa Cơ khí

Ủy viên

12

Lê Hữu

Bình

Trưởng khoa CNTT - Truyền thông

Ủy viên

13

Trần Phương

Nam

Phụ trách khoa Điện - Điện tử

Ủy viên

14

Đặng Thế

Anh

Trưởng khoa Động lực

Ủy viên

15

Lê Đại

Vương

Phó trưởng khoa Hóa - MT

Ủy viên

16

Lê Huỳnh

Nguyễn

Trưởng khoa KHCB

Ủy viên

17

Dương Thị Lệ

Thủy

Trưởng khoa Kinh tế

Ủy viên

18

Hoàng Minh

Tuấn

Trưởng khoa Nhiệt lạnh - Xây dựng

Ủy viên

19

Hồ Thị Hạnh

Tiên

Trưởng khoa NN-QT-DL

Ủy viên