Danh sách thành viên Ban ISO

Stt

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

Chức danh trong

Ban ISO

1

Lê Văn

Luận

Phó hiệu trưởng

Đại diện lãnh đạo

2

Phan Hồng

Tín

Trưởng phòng ĐBCLGD

Ủy viên thư ký

3

Đặng Ngọc

Trưởng phòng TCHC

Ủy viên

4

Trần Hữu Châu

Giang

Trưởng phòng ĐT-CTSV

Ủy viên

5

Phạm Thị Tuyết

Hạnh

Trưởng phòng TCKT

Ủy viên

6

Trần Ngọc

Tuệ

Trưởng phòng QTĐT

Ủy viên

7

Nguyễn Hữu

Chúc

Trưởng phòng QLKH&HTQT; P.GĐ trung tâm Ngiên cứu và Chuyển giao Công nghệ

Ủy viên

8

Phan Gia

Tiến

GĐ trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Ủy viên

9

Phan Bá Thanh

Tâm

GĐ trung tâm DVĐT

Ủy viên

10

Nguyễn Ngọc

Trác

Tổ trưởng tổ TTGD

Ủy viên

11

Nguyễn Văn

Anh

Trưởng khoa Cơ khí

Ủy viên

12

Lê Hữu

Bình

Trưởng khoa CNTT

Ủy viên

13

Phạm Bá

Dũng

Phụ trách khoa Điện

Ủy viên

14

Hà Xuân

Vinh

Phụ trách khoa Điện tử

Ủy viên

15

Đặng Thế

Anh

Phụ trách khoa Động lực

Ủy viên

16

Lê Đại

Vương

Phụ trách khoa Hóa - MT

Ủy viên

17

Lê Huỳnh

Nguyễn

Trưởng khoa KHCB

Ủy viên

18

Dương Thị Lệ

Thủy

Trưởng khoa Kinh tế

Ủy viên

19

Hoàng Minh

Tuấn

Phụ trách khoa Nhiệt lạnh

Ủy viên

20

Hồ Thị Hạnh

Tiên

Trưởng khoa NN-QT-DL

Ủy viên

21

Nguyễn Đức Vinh

Quang

Trưởng khoa Xây dựng

Ủy viên