Chi tiết

Thời gian đăng ký học ONLINE Khóa 16CD, 17CD HK1, năm học 2018-2019
Phòng ĐT-CTSV kính thông báo Thời gian đăng ký học ONLINE Khóa 16CD, 17CD, 17TC-A, 17TC-B, HK1, năm học 2018-2019 như sau:

- Khóa 16CD, 17CD: từ ngày 16/07/2018 đến ngày 31/07/2018.

- Các Khóa cũ từ 12CD-> 15CD: học lại, học cải thiện đăng ký online theo thời gian trên.
- Riêng các Khóa 17TC-A, 17TC-B: Phòng ĐT-CTSV sẽ tự đăng ký cho SV.

Ngày gửi: 19/6/2018
Số người đã xem: 868
Quay lại