Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA VỚI KHÓA 17CD HK1, NĂM HỌC 2017-2018
Sinh viên các Khóa (11CD, 12CD, 13CD, 14CD, 15CD, 16CD) học lại, học cải thiện với Khóa 17CD đăng ký ONLINE từ ngày 11/09/2017 đến ngày 15/09/2017.

Ngày gửi: 5/9/2017
Số người đã xem: 2079
Quay lại