Chi tiết

Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2013-2014 - Khoa Công nghệ hóa - môi trường

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014,  Khoa Công nghệ hóa – môi trường tổ chức thi lại các môn hóa 1 và hóa 3, cụ thể như sau:

  • Thời gian thi: 
    • Môn hóa 1: Sáng thứ 3, lúc 9h30 đến 10h 30 ngày 21 tháng 1 năm 2013
    • Môn hóa 3: Chiều thứ 3, lúc 14 giờ đến 15 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2013

  • Thời gian đăng kí thi lại: Từ ngày 13/01/2014 đến ngày 20/01/2014 
  • Địa điểm: VP Khoa CN hóa môi trường (tầng 1 nhà N) gặp giáo vụ khoa. 

Ngày gửi: 6/1/2014
Số người đã xem: 4362

Thông tin mới
 Kế hoạch thi lại lần 2, HK2 - năm học 2016-2017, hệ niên chế (1/6/2017)
 Danh sách thi lại lần 2, HK1 năm học 2016-2017 (14/2/2017)
 Kế hoạch thi lần 2 HK1, năm học 2016-2017 của Khóa 14CD và 15CD (7/12/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 15CD, KỲ PHỤ KHÓA 13CD VÀ 14CD (14/7/2016)
 Kế hoạch thi lại học kỳ 2 năm học 2015-2016 hệ niên chế (11/5/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 13CD VÀ 14CD (25/4/2016)
  Danh sách HSSV thi lại HK1 năm học 2015-2016 niên chế (5/2/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2015-2016 CÁC LỚP NIÊN CHẾ (4/1/2016)
 LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2014-2015 HỆ NIÊN CHẾ (12/5/2015)
 Thông báo lịch thi lại học kỳ I năm học 2014-2015 (28/11/2014)
 Thông báo kế hoạch ôn tập, phụ đạo thi tốt nghiệp khóa 12CL - khoa Kinh tế (3/4/2014)


Thông tin khác
 Kế hoạch đăng ký học lại các lớp liên thông - Khoa Khoa học cơ bản(6/1/2014)
 Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2013-2014 - Khoa Động lực(6/1/2014)
 Kế hoạch thi lần 2 - học kỳ I năm học 2013-2014 - khoa Khoa học cơ bản(31/12/2013)
 Kế hoạch thi lại, học lại khoa Kinh tế(31/12/2013)
 Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị khóa 11TCA, 11TCB(17/12/2013)
 Kế hoạch thi lần 2 khóa 12CL(12/9/2013)
 Thông báo kế hoạch đăng ký học phụ đạo thi tốt nghiệp văn hóa - chính trị khóa thi ngày 11/01/2013(16/6/2013)
Quay lại