Chi tiết

Danh sách tốt nghiệp khóa 16LN và các khóa hệ niên chế
SV xem chi tiết ở file đính kèm
File đính kèm: Danh_sách_tốt_nghiệp_khóa_16LN_và_các_khóa_hệ_niên_chế.zip

Ngày gửi: 6/3/2018
Số người đã xem: 13620


Thông tin khác
 KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP (Hệ niên chế) KHÓA 16TC-A; 15TC – B; 15CN VÀ THI LẠI(27/2/2018)
 KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA HỌC THEO TÍN CHỈ (TỪ KHÓA 11CD ĐẾN 14CD VÀ 16CL) (7/2/2018)
 Tiến độ thi tốt nghiệp các khóa 15CN; 15TC-B; 16TCA(7/2/2018)
 Danh sách tốt nghiệp VH và chính trị khóa 16TC-B và thi lại(17/10/2017)
 Các quyết định và kế hoạch thi tốt nghiệp văn hóa 16TC-B(13/7/2017)
 Quyết định, danh sách SV tốt nghiệp Khóa 14CD, đợt 1 (16/6/2017)
 Danh sách TN khóa thi ngày 30/5/2017 Hệ niên chế(16/6/2017)
 Danh sách phòng thi, số báo danh khóa thi ngày 30/5/2017(24/5/2017)
 Danh sách đủ ĐKDT khóa 14TC-B; 15TCA; 14CN và thi lại hệ niên chế(23/5/2017)
 THÔNG BÁO VÀ KẾ HOẠCH THI TN KHÓA 14CN, 15CN(16/3/2017)
 Tốt nghiệp văn hóa 15TC-B(1/11/2016)
 Kế hoạch thi TN cho khóa 13TC-B(20/10/2016)
 Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi TNVH Khóa 15TC-B và thi lại(25/8/2016)
 Thông báo thi TNVH khóa 15TCB và thi lạ(3/8/2016)
 KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 12 (KHÓA 10CD), ĐỢT 8 (KHÓA 11CD), ĐỢT 5 (KHÓA 12CD), ĐỢT 2 (KHÓA 13CD)(1/7/2016)
 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 13CD(ĐỢT 1), 10CD(ĐỢT 11), 11CD(ĐỢT 7), 12CD (ĐỢT 4)(23/6/2016)
 Danh sách tốt nghiệp 14TCA; 13CN và thi lại hệ niên chế, khóa thi ngày 09/6/2016(22/6/2016)
 Danh sách Phòng thi, số báo danh khóa 13CN; 14TCA(6/6/2016)
 Danh sach hssv đủ điều kiện thi tốt nghiệp khóa 13CN; 14TCA và thi lại hệ niên chế(3/6/2016)
 KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 13CD(31/3/2016)
Quay lại