Mục tiêu chất lượng

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

1.     Đạt 60% doanh số của năm 2016 và 40% doanh số của năm 2017 do lãnh đạo Nhà trường giao trách nhiệm.

2.     Mức hài lòng của học viên về các lớp đào tạo ngắn hạn, các lớp liên kết đào tạo  của Trung tâm là 70%.

3.     Hoàn thành công tác quảng bá tuyển sinh năm 2017, đảm bảo về số lượng tuyển sinh đạt 70% chỉ tiêu được giao trở lên.

4.     75% công chức, viên chức hài lòng mức độ phục vụ của Trung tâm.

 

Kế hoạch thực hiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA TRUNG TÂM

Trong năm học 2016 – 2017, Trung tâm có 4 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1

Biện pháp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Người chịu

trách nhiệm

Hồ sơ minh chứng

Mục tiêu chất lượng số 1

- Tổ chức đào tạo các lớp Tin học-Ngoại Ngữ hiện có.

- Tăng cường đào tạo các lớp Tin học-Ngoại Ngữ Quốc tế (TOEIC-MOS).

- Phối hợp các khoa mở các lớp nghề ngắn hạn.

- Liên hệ doanh nghiệp, Sở, Ban, Ngành để đào tạo theo nhu cầu

Từ tháng

8-2016

đến

6/2017

Giám đốc

- Bảng tổng kết về tổng thu và lợi nhuận cuối năm

Mục tiêu chất lượng số 2

- Tổng hợp về mức hài lòng của của học viên đối với các hoạt động của đơn vị.

 

6/2017

 

Chuyên viên

phụ trách

 

- Báo cáo tổng hợp mức hài lòng của học viên

Mục tiêu chất lượng số 3

- Triển khai kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch Maketing

Tháng 10/2017

Giám đốc

- Các kế hoạch, nội dung

Mục tiêu chất lượng số 4

- Triển khai hoạt động thăm dò

- Tổng hợp kết quả để xử lí thông tin

Tháng 6/2017

Chuyên viên

phụ trách

- Phiếu thăm dò thu về

- Bảng tổng hợp

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008, Trung tâm Dịch vụ đào tạo phải làm các báo cáo sau:

BẢNG 2

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Vận hành QMS ISO 9001:2008 và hành động khắc phục trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

x

x

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

x

x

3

Kiểm soát chất lượng dạy – học trên lớp

HS/7.5.1b/02/DVĐT

 

x

x

4

Thăm dò ý kiến của HV về môn học

HS/8.2.1/02/DVĐT

TT DVĐT

 

x

x

5

Báo cáo tài chính

Theo BM báo cáo tài chính hàng năm

x

x

x

Ban Giám đốc, các viên chức của Trung tâm cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện các Mục tiêu chất lượng trong năm học 2016 - 2017.