Giới thiệu

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

1. Đặc điểm tình hình

Sự hình thành và phát triển của phòng Tài chính- Kế toán gắn liền với lịch sử 115 năm xây dựng, hình thành và phát triển của nhà trường.

- Phòng hiện có 6 người: Gồm Trưởng phòng TCKT và các Kế toán viên, Thủ quỹ.

- Trình độ: 2 thạc sĩ và 4 cử nhân kế toán. 100% tin học và ngoại ngữ trình độ A.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao

2.1 Chức năng:

- Chịu sự quản lý và phân công nhiệm vụ trực tiếp của Hiệu trưởng

- Tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành.

2.2 Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch thu chi tài chính: thu thập số liệu, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, tài trợ được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị. Đề xuất dự toán chi, phân bổ tài chính; tham mưu xét duyệt dự toán thu chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao.

- Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi theo chế độ quy định, các khoản chi theo dự toán, chi công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa thiên Huế. Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng Công thương, Đông Á, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Theo dõi, cập nhật thông tin mới, lập kế hoạch, thủ tục thanh toán các khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp, tiền công tác cho cán bộ viên chức và người lao động. Lập phương án thanh toán giờ giảng cho cán bộ giảng dạy trong và ngoài trường.

- Theo dõi, đối chiếu, cập nhật thông tin mới, lập kế hoạch thanh toán các khoản: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ dưỡng sức, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hưu với cơ quan bảo hiểm xã hội cho tất cả cán bộ viên chức, học sinh toàn trường.

- Theo dõi, cập nhật thông tin mới, lập kế hoạch, thủ tục thanh toán các khoản: học bổng, trợ cấp cho học sinh toàn trường.

- Báo cáo đơn vị chủ quản dự toán thu, chi tài chính của Trường hàng quý, năm và các báo cáo cần thiết khác cho Kho bạc Tỉnh TT Huế. Báo cáo với cơ quan thuế về tình hình sử dụng hóa đơn, biên lai thu tiền.

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, thu hoạt động dịch vụ và các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị, nộp kịp thời các khoản thu vào Ngân sách nhà nước. Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng trong và ngoài Nhà trường..

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định của Nhà nước. Lập và nộp đúng thời hạn báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính: cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho quản lý, điều hành của Hiệu trưởng và cơ quan chủ quản.

- Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động tài sản tại nhà trường. Hàng năm kết hợp với Phòng Quản trị đời sống thực hiện công tác kiểm kê đánh giá lại tài sản đơn vị.

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích

Phòng Tài chính kế toán giữ một vị trí quan trọng trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng ngay từ những ngày đầu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu về nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng những yêu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ công chức. Với tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, Phòng TCKT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc được lãnh đạo nhà trường và CBVC đánh giá cao.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, Phòng TCKT quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, đảm bảo thu đủ, chi đúng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Quản lý tập trung các nguồn thu, xây dựng các định mức thu chi nội bộ của Trường nhằm minh bạch và công khai hóa các chế độ chính sách đối với CB-VC. Nhờ vậy, các nguồn lực của trường được sử dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất của trường không ngừng được cải tạo, mua sắm và xây mới, thu nhập của cán bộ, nhân viên trong trường cải thiện đáng kể. Điều đó góp phần tích cực trong công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của trường. 

Tập thể và nhiều cá nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng giấy khen, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Những biện pháp trong tổ chức thực hiện, nguyên nhân đạt được thành tích

Với sự quan tâm Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Tài chính kế toán đã có những biện pháp để đạt được các thành tích như sau:

* Không ngừng  củng cố cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hoá

- Phòng làm việc rộng rãi, tiện nghi đảm bảo điều kiện công tác.

- Các phương tiện, thiết bị làm việc được hiện đại hóa: máy tính, máy in, máy in biên lai, kết nối internet bảo trì phần mềm…

Ứng dụng đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng các phần mềm như: Phần mềm kế toán; phần mềm thu học phí .

- Cải tiến các thủ tục, qui trình làm việc, xây dựng các qui trình thanh toán đảm bảo thuận lợi cho mọi đối tượng giao dịch.

* Xây dựng độ ngũ đáp ứng nhiệm vụ

- Hiện nay phòng có 6 viên chức, trong đó có 2 thạc sĩ và 4 cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán .

- Các viên chức luôn được phân công, sắp xếp công việc phù hợp với khả năng, năng lực của từng người, giúp phát huy tiềm năng của mình

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cho từng viên chức. Tạo điều kiện tốt nhất để các viên chức tham gia các đợt bồi dưỡng.

- 100% viên chức của phòng có thể sử dụng máy tính phục vụ công việc hàng ngày cũng như không ngừng tự học tập, bồi dưỡng chuyên môn

- Các viên chức chấp hành nghiêm túc kỹ luật lao động, thái độ phục vụ đúng mực, tuân thủ các quy định của nhà nước và của Trường.

- Nội bộ phòng có tinh thần giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong công tác, thẳng thắn trong đóng góp ý kiến xây dưng tập thể và nhà trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

*  Nâng cao nâng cao năng lực cán bộ quản lý

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn giỏi, có khả năng đổi mới và sáng tạo.

- Tạo điều kiện để cán bộ quản lý tham gia nâng cao nghiệp vụ, năng lực quản lý, phấn đấu là lực lượng tiên phong.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng nhân viên trong phòng.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ. Hàng tháng, tổ chức họp chuyên môn phổ biến kết quả công tác trước và nhiệm vụ trong thời gian đến. Ghi nhận mọi đóng góp và phản hồi từ các viên chức trong phòng. Việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức được chú trọng. Thường xuyên cử nhân viên tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn và dài hạn về quản lý tài chính, nghiệp vụ kế toán, thuế…

- Đoàn viên trong phòng đều tích cực tham gia công tác đoàn thể, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do chính quyền và công đoàn nhà trường phát động. Năm 2009, Tổ công đoàn phòng Tài chính kế toán đã được nhận Bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2008-2009”  do ban chấp hành công đoàn công thương Việt Nam.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

- Đời sống của viên chức trong phòng ngày càng được nâng cao hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1.      Danh hiệu thi đua

 

 

 

Năm

 

 

Danh hiệu thi đua

 

Số, ngày, tháng năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

2009

 

Bằng khen của BCH Công đoàn công thương Việt Nam

 

QĐ số 248/QĐ-CĐCT ngày 17/9/2009

 

2011

 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương

 

QĐ số 2317/QĐ-BCT ngày 10/5/2011

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng

 

 

Năm

 

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

2009

 

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 234/QĐ-CĐCNH ngày 4/8/2009

 

2010

 

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 251/QĐ-CĐCNH ngày 19/7/2010

 

2012

 

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 275/QĐ-CĐCNH ngày 9/8/2012

Mục tiêu chất lượng

NĂM HỌC 2016-2017

  1. Lập kế hoạch tài chính hàng năm trình các cấp hữu quan đúng thời hạn (trước 31 – 12 hàng năm). Theo dõi, báo cáo Hiệu trưởng việc thực hiện kế hoạch tài chính mỗi năm 2 lần vào cuối tháng 06 và tháng 12.
  2. Phân tích cơ cấu thu – chi của Trường mỗi 06 tháng 1 lần. Tham mưu với Hiệu trưởng về kế hoạch hoạt động của Trường.
  3. 80% các khoản thanh toán về tiền lương, các khoản thu nhập khác của công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đúng hạn.
  4. Mức hài lòng của công chức, viên chức và HSSV về các hoạt động của phòng là 80%.

NĂM HỌC 2017 – 2018 

  1. Lập kế hoạch tài chính hàng năm trình các cấp hữu quan đúng thời hạn (trước 31 – 12 hàng năm). Theo dõi, báo cáo Hiệu trưởng việc thực hiện kế hoạch tài chính mỗi năm 2 lần vào cuối tháng 06 và tháng 12.
  2. Phân tích cơ cấu thu – chi của Trường mỗi 06 tháng 1 lần. Tham mưu với Hiệu trưởng về kế hoạch hoạt động của Trường.
  3. 80% các khoản thanh toán về tiền lương, của công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đúng thủ tục qui trình.
  4. Mức hài lòng của công chức, viên chức và HSSV về các hoạt động của phòng là 75%.