Mục tiêu chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

1.      30 % giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

2.      Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2018: đăng ký 2 đề tài cấp trường, hướng dẫn 4 đề tài sinh viên, 2 hội thảo cấp Khoa 

3.      Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 76 %.

4.      Mức hài lòng của CC,VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 78 %.

5.      Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 80  %

6.      Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động là 50 %.

Kế hoạch thực hiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ

Trong năm 2017 – 2018, đơn vị có 06 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1        

 

BẢNG 2

Để minh chứng hiệu lực của quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008, đơn vị đảm bảo tuân thủ việc gửi báo cáo đến các phòng của Trường như sau:

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

3

Mức độ hài lòng CC,VC và HSSV về hoạt động của đơn vị.

HS/7.5.1/02/TCHC

Phòng TCHC

 

X

X

4

Báo cáo vận hành QMS ISO 9001:2008 và các hoạt động hàng tháng của đơn vị

Mẫu báo cáo tháng;

Phòng TCHC, phòng ĐT-CTSV và BAN ISO (qua onedrive)

x

 

 

 

Trưởng đơn vị, viên chức của đơn vị cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện năm Mục tiêu chất lượng của phòng trong năm 2017- 2018.

 


Biện pháp thực hiện

Thời gian thực hiện

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

minh chứng

MTCL 1:

30% giảng viên của Khoa đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm

Biện pháp thực hiện:

Đầu mỗi học kỳ, tất cả GV trong Khoa tiến hành đăng ký một môn học/mô đun sẽ cải tiến và phương pháp cải tiến về Khoa tổng hợp, ghi nhận và kiểm tra

 

 

 

 

 

Tháng 9/2017

Tháng 4/2018

 

 

 

 

 

Tất cả GV trong Khoa

 

 

 

 

 

 

- Phiếu đăng ký cải tiến giảng dạy

- Báo cáo tổng hợp

MTCL 2:

Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2017-2018:đăng ký 2 đê tài cấp trường, 2 hội thảo cấp khoa

Biện pháp thực hiện:

Khoa sẽ tiến hành tổ chức đăng ký và và xét duyệt đề tài, theo đúng kế hoạch của Nhà trường đã đề ra. Các đề tài được xét duyệt được gửi lên đăng ký tại phòng QLKH,

100% đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017-2018 được nghiệm thu đúng tiến độ, tổ chức hội thảo đúng theo kế hoạch

Biện pháp thực hiện:

Khoa sẽ đôn đốc để nghiệm thu đề tài theo đúng kế hoạch của Nhà trường đã đề ra.

 

 

 

Nghiệm thu đề tài theo đúng thời gian quy đinh của Nhà trường

Tổ chức hội thảo vào tháng 12/2017 và tháng 4/2018

 

 

 

 

Tất cả GV trong Khoa

 

 

 

 

 

 

- Thuyết minh đề tài NCKH

- Biên bản nghiệm thu

MTCL số 3:

 

Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 76%

Biện pháp thực hiện:

- Thư ký khoa nhận danh sách các học phần của giảng viên trên phần mềm từ phòng ĐBCLGD

- Sinh viên trả lời phiếu khảo sát

 

- Thư ký khoa tổng hợp dữ liệu đã được thống kê trên phần mềm để báo cáo Trưởng khoa và gửi phòng ĐBCLGD

- Phòng ĐBCLGD tổng hợp, đánh giá, thông báo về Khoa và Báo cáo Trường

 

 

 

 

 

 

 

-Tuần 13 của mỗi học kỳ

 

 

-Tuần 14-15 của mỗi học kỳ

 

-Tuần 16 của mỗi học kỳ

 

 

-Tuần 17 của mỗi học kỳ

 

 

 

 

 

 

 

P. Đào tạo, P. ĐBCL, TTTV và tất cả các khoa.

 

 

 

 

 

 

 

- Danh sách các môn học của GV được tổ chức lấy phiếu thăm dò

- Phiếu thăm dò mức độ hài lòng môn học

 

- Bảng thống kê phân tích dữ liệu đánh giá mức độ hài lòng

.....

MTCL 4:

Mức hài lòng của CCVC về các hoạt động của Khoa là 78%

Biện pháp thực hiện:

Cuối học kỳ Khoa tiến hành thăm dò mức hài lòng của công chức viên chức, về các hoạt động của Khoa, ghi nhận và thống kê theo mẫu và TTQT/8.2.1/P.TCHC

 

 

 

Tháng 12/2017

Tháng 06/2018

 

 

Trưởng khoa

CBKS khoa

 

 

Phiếu khảo sát ý kiến

Báo cáo tổng hợp

MTCL 5:

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 80 %

Biện pháp thực hiện:

Các giáo viên trong Khoa tích cực liên hệ cung cấp thông tin dến học sinh đã tốt nghiệp nhu cầu tuyển dụng của các Doanh nghiệp,

Tháng 9/2017 đến tháng 7/

2018

 

 

MTCL 6:

50% người sử dụng lao động hài lòng về chất lượng đào tạo của Khoa.

Biện pháp thực hiện:

Cuối năm học Khoa sẽ tiến hành thăm dò mức hài lòng của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Khoa, ghi nhận và thống kê.

 

 

 

 

Tháng

7/2017

 

 

 

 

-BCN Khoa


- Giám đốc HT-SV

 

 

 

 

 

- Mẫu phiếu lấy ý kiến của doanh nghiệp về kiến thức và kỹ năng của sinh viên.

- Báo cáo tổng hợp.