Chi tiết

Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 17CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 17CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB như sau:
- Thời gian sinh viên đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân: từ ngày 05/5/2021 đến 15/5/2021.
(Riêng khóa 18TCB thời gian đề xuất từ ngày 05/5/2021 đến 10/5/2021)

- Thời gian xét tốt nghiệp:
+ Từ ngày 11/5/2021 đến 14/5/2021: xét khóa 18TCB
+Từ ngày 17/5/2021 đến 21/5/2021: xét các khóa từ 17CD về trước.
+ Từ ngày 24/5/2021 ​đến 28/5/2021: xét các khóa 18CL về trước, 17TCA, 17TCB, 18TCA
- Thời gian nhận giấy chứng nhận tạm thời:
+ Khóa 18TCB: Học sinh nhận giấy chứng nhận TN tạm thời từ ngày 18/5/2021.
+ Các khóa khác: Sinh viên nhận giấy chứng nhận TN tạm thời từ chiều ngày 31/5/2021.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 29/4/2021
Số người đã xem: 479
Quay lại