Giới thiệu

Là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng xây dựng và quản lý về tuyển sinh, thư viện và dịch vụ đào tạo của trường; Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, chuyển giao công nghệ và dịch vụ đào tạo, giới thiêu việc làm cho học sinh - sinh viên; Tng tâm là đơn vị sự nghiệp, hạch toán phụ thuộc, hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Hiệu trưởng.

Địa điểm: Tầng 1 - Toà nhà L – Cơ sở 1, 70 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế


Mục tiêu chất lượng

NĂM HỌC 2014 – 2015

1. Hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2014 (100% hồ sơ tuyển sinh được lưu trữ theo qui định).

2. Hoàn chỉnh kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016, đảm bảo tuyển sinh đạt trên 70% chỉ tiêu của Bộ GD-ĐT và Bộ Công Thương giao cho Trường.

3. Lập kế hoạch tư vấn và thông báo tuyển sinh năm 2015 trình Hiệu trưởng phê duyệt vào tháng 12 năm trước.

4. Quản lý các lớp liên kết đào tạo, thăm dò mức độ hài lòng học viên 1 lần/học kỳ.

5. 75% công chức, viên chức hài lòng mức độ phục vụ của trung tâm.

Kế hoạch thực hiện

Trong năm học 2014 – 2015, Trung tâm có 6 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1

Các bước thực hiện

Thời gian hoàn thành

Người chịu trách nhiệm chính

Hồ sơ

minh chứng

Mục tiêu số 1

·   Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2014

·   Hoàn chỉnh báo cáo các Bộ, ban ngành cơ quan liên quan

·   Hoàn chỉnh 100% hồ sơ lưu trữ theo quy định.

 

Tháng 11/2014Theo quy địnhTháng 12/2014

 

 

·   Giám đốc Trung tâm

·   Giám đốc Trung tâm

·   Chuyên viên phụ trách

 

 

·   Biên bản, hồ sơ hội nghị

·   Các văn bản báo cáo

·   Hồ sơ được lưu trữ

 

Mục tiêu số 2

·   Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm 2015.

·   Phối hợp các đơn vị xây dựng chỉ tiêu các bậc, ngành.

·   Báo cáo Bộ CT, Bộ GD-ĐT theo quy định.

·   Tiếp nhận văn bản giao chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ.

·   Ban hành Kế hoạch, công bố trên các phương tiện truyền thông

 

·   Tháng 12/2014·   Theo Kế hoạch của Bộ

·   Theo Kế hoạch của Bộ

·   Theo Kế hoạch của Bộ·   Tháng 3/2015

 

·   Giám đốc Trung tâm

·   Giám đốc Trung tâm

·   Giám đốc Trung tâm

·   Chuyên viên phụ trách·   Chuyên viên phụ trách

 

 

·   Bản dự thảo kế hoạch

·   Văn bản·   Văn bản báo cáo Bộ

·   Hồ sơ lưu trữ·   Kế hoạch và thông tin được công bố

 

Mục tiêu số 3

·   Xây dựng kế hoạch thông báo tuyển sinh năm 2015

·   Hoàn tất các tờ rơi, băng rôn, bảng thông báo tuyển sinh

·   Triển khai các hoạt động theo kế hoạch

 

·   Tháng 12/2014·   Tháng 2/2015·   Theo kế hoạch

 

·   Giám đốc TT·   Chuyên viên phụ trách

·   Theo kế hoạch

 

·   Kế hoạch·   Các thông tin tuyển sinh

·   Các hồ sơ kèm theo

Mục tiêu số 4

·   Xây dựng kế hoạch thăm dò lấy ý kiến các học viên

·   Triển khai hoạt động thăm dò·   Tổng hợp và thông báo kết quả

 

·   Tháng 4/2015·   Tháng 5/2015·   Tháng 5/2015

 

·   Chuyên viên phụ trách

·   Chuyên viên phụ trách

·   Giám đốc TT

 

·   Kế hoạch·   Phiếu thăm dò thu về

·   Bảng lưu kết quả

Mục tiêu số 5

·   Nhắc nhở, đôn đốc VC về thực hiện các nhiệm vụ, công việc, tác phong và ứng xử. Hàng tháng tổng kết, đánh giá trong các phiên họp Trung tâm.

·   Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động thăm dò.

·   Tổng hợp kết quả để xử lí thông tin.

 

·   Cuối tháng

·   Cuối năm học·   Cuối năm học

 

·   Giám đốc TT

·   Chuyên viên phụ trách

·   Giám đốc TT

 

·     Báo cáo tháng·     Phiếu khảo sát

·     Bảng tổng hợp

                      

Trong quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008, Trung tâm Tuyển sinh phải làm các báo cáo sau:

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Vận hành QMS ISO 9001:2008 và hành động khắc phục trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

x

x

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

x

x

3

Báo cáo hoạt động của Trung tâm trước ngày 25 hàng tháng

Theo mẫu báo cáo P.TCHC

P.TCHC

x

x

x

Giám đốc, các viên chức của Trung tâm cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện 6 mục tiêu chất lượng trong năm học 2014 - 2015.

Đội ngũ cán bộ của Trung tâm Tuyển sinh Dịch vụ & Đào tạo