Giới thiệu

1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, xây dựng kế hoạch giúp Hiệu tr­ưởng tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến khảo thí, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Nhiệm vụ

2.1. Khảo thí

- Chủ trì và phối hợp với các khoa trong việc xây dựng ngân hàng đề thi;

- Quản lý ngân hàng đề thi; in ấn và phát hành đề thi cho các kỳ thi; quản lý bài thi, kết quả thi theo quy định;

- Phối hợp với phòng Đào tạo- Công tác sinh viên, khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch kết thúc học phần, thi tốt nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo- Công tác sinh viên, khoa chuyên môn trong việc tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp.

2.2. Quản lý và đảm bảo chất lượng

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn của các Bộ, Ngành có liên quan;

- Tổ chức tự đánh giá chất lượng trong Nhà trường theo quy định và các hoạt động đảm bảo chất lượng khác;

- Làm đầu mối liên hệ, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm định chất lượng của Trường;

- Tham mưu xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của Trường;

- Làm đầu mối tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, ... nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ về kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục cho đội ngũ giảng viên, chuyên viên, nhân viên các đơn vị chức năng trong Trường.

3. Nhân sự

- Lãnh đạo Phòng: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng;

- Viên chức, nhân viên.

Địa chỉ liên hệ: Phòng L302 (Cơ sở 1), Trường CĐCN Huế, 70 Nguyễn Huệ, Huế.

Điện thoại: 0234.2471988

Email: dbclgd@hueic.edu.vn

Mục tiêu chất lượng năm học

NĂM HỌC: 2017-2018

1. Đảm bảo bí mật 100% trong việc trộn đề, chọn, in sao, đóng gói và bàn giao đề thi cho các đơn vị tổ chức thi.

2. Thực hiện 6 đợt thăm dò mức hài lòng của sinh viên cao đẳng đối với 100% học phần của các khoa trong Trường.

3. Tổ chức tự đánh giá chất lượng dạy nghề theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

4. Mức hài lòng của CCVC về các hoạt động của Phòng là 75%.

Đội ngũ cán bộ Phòng Khảo thí & ĐBCL