Các chuyên ngành đào tạo của Khoa Kinh tế

Thu gọn Mở rộng

  TỔNG QUANG NGÀNH NGHỀ

Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp là trang bị kiến thức thực tiễn và môi trường nghiệp vụ cụ thể trong toàn bộ chương trình cũng như trong từng học phần nhằm đào tạo cử nhân chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học có năng lực chuyên môn vững vàng về kế toán, có đầy đủ hiểu biết về pháp luật kinh doanh, pháp luật kế toán, chính sách thuế, đáp ứng được nhu cầu nhân lực thực tiễn về kế toán của các doanh nghiệp.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 Về kiến thức

-   Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin. Hiểu được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
-   Vận dụng các kiến thức toán, khoa học tự nhiên và kinh tế cơ bản của nhóm ngành kinh tế và quản trị kinh doanh vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
-   Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán để lập và mô tả được các báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế; phân tích được các vấn đề cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp.
-   Vận dụng, phân tích và đánh giá được một số vấn đề chuyên sâu về lĩnh vực kế toán – kiểm toán của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; phân tích, đánh giá được qui trình kế toán của một tổ chức kinh tế; có thể lập và phân tích được báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá được một số qui trình kiểm toán nội bộ, kiểm toán tài chính; tham gia phân tích dự báo tài chính doanh nghiệp.
-   Sử dụng kiến thức thực tế, thực tập, cử nhân Kế toán có kiến thức thực tiễn về kế toán, kiểm toán; tiếp cận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo từng vị trí công việc được phân công.

-   Vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang bị để phân tích, tổng hợp và giải quyết một vấn đề nghiên cứu cụ thể trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán và tài chính.

Về kỹ năng
1. Kỹ năng nghề nghiệp
-   Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán.
-   Có thể nhận thức được bối cảnh xã hội, ngoại cảnh và bối cảnh tổ chức để áp dụng vào các hoạt động trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán.
-   Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; bước đầu hình thành năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp.
2. Kỹ năng mềm
-   Có khả năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học; có kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc cá nhân, có khả năng làm việc nhóm.
-   Có kỹ năng giao tiếp tốt (kỹ năng thuyết trình và đàm phán trong kinh doanh; kỹ năng giao dịch qua điện thoại, e-mail).

-   Có thể dùng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) và một số phần mềm kế toán; có thể sử dụng thành thạo internet và các thiết bị văn phòng.


  CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán hệ có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về kế toán kiểm toán, tài chính ngân hàng và viện nghiên cứu;

- Các cơ quan tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thuế;

- Các quỹ đầu tư, các trung tâm giao dịch chứng khoán;

- Các tổ chức kinh tế tài chính; các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, công ty đầu tư, tư vấn dịch vụ kế toán kiểm toán;

- Các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán kiểm toán tại các bộ, ngành và các cơ quan nhà nước.

Hoặc  làm việc tại các vị trí, chức danh sau:

- Kế toán viên;

- Kiểm toán viên;

- Nhân viên kiểm soát nội bộ;

- Cán bộ thuế;

- Cán bộ ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, quỹ đầu tư.

  TỔNG QUAN VỀ NGÀNH

Đào tạo cử nhân Tài chính Ngân hàng có phẩm chất chính trị, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng sẽ học: 

-   Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô;

-   Nguyên lý thống kê kinh tế, Nguyên lý kế toán;

-   Luật kinh tế, Kinh tế lượng;

-   Nhập môn Tài chính – Tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp;

-   Kiến thức kinh tế tài chính hiện đại trên thế giới;

-   Kiến thức tài chính doanh nghiệp hiện đại, quản trị tài chính;

-   Tài chính quốc tế;

-   Đầu tư chứng khoán;

-   Phân tích tài chính, hệ thống thông tin tài chính, thị trường chứng khoán, nghiệp vụ ngân hang;

-   Quản lý hệ thống tài chính ngân hàng và hoat động kinh doanh của các tổ chức tín dụng;

-   Lập và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia;

-   Nguyên tắc cơ bản về quản trị và kinh doanh trong các tổ chức tín dụng và bảo hiểm,...

  CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính- Ngân hàng có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:

-   Các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư,  công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khóan;

-   Các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty kế toán - kiểm toán.