Mục tiêu chất lượng

NĂM HỌC 2016 - 2017

1.      100% các học phần (tín chỉ) có đề cương chi tiết và lịch trình giảng dạy (niên chế) được phê duyệt trước khi giảng.

2.      25%  giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

3.      20% các học phần của hệ cao đẳng có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

4.      Triển khai nghiên cứu khoa học: 01 đề tài cấp trường và 02 bài báo khoa học, 01 dự án sản xuất.

5.      50% giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

6.      50% đạt chuẩn giảng viên theo quy định của trường.

7.      100% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

8.      Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 70%.    

9.      Mức hài lòng của GV, CC,VC và HSSV về hoạt động của Khoa là 75%.

10. Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động 50%.

Kế hoạch thực hiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA KHOA

Trong năm học này,  Khoa có 10 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1

Biện pháp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

minh chứng

MTCL 1:

100% các học phần (tín chỉ) có đề cương chi tiết và lịch trình giảng dạy (niên chế) được phê duyệt trước khi giảng.

Biện pháp thực hiện:

Trưởng bộ môn tiến hành kiểm tra, duyệt đề cương chi tiết (tín chỉ), lịch trình giảng dạy (niên chế) trên phần mềm đào tạo trước khi dạy. Giáo viên giảng dạy đưa hồ sơ giáo viên lên OneDrive (thuộc khoa CNTT) trước khi giảng dạy.

 

 

 

 

Trước khi môn học bắt đầu

 

 

 

 

- BCN Khoa

- Tất cả GV trong khoa

 

 

 

- Phần mềm đào tạo

- Thư mục hồ sơ giảng viên khoa CNTT

 

 

MTCL 2:

25% giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

Biện pháp thực hiện:

Đầu mỗi học kỳ, tất cả GV trong Khoa tiến hành đăng ký một môn học/mô đun sẽ cải tiến và phương pháp cải tiến về Khoa tổng hợp, ghi nhận và kiểm tra

 

 

 

 

 

Tháng 8/2015

Tháng 2/2016

 

 

 

 

 

Tất cả GV trong Khoa

 

 

 

 

 

 

- Phiếu đăng ký cải tiến giảng dạy

- Báo cáo tổng hợp

MTCL 3:

20% các học phần của hệ cao đẳng có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Tháng 6/2016

Tất cả GV trong Khoa

Đề thi được nghiệm thu

MTCL 4:

Triển khai nghiên cứu khoa học: 01 đề tài cấp trường và 02 bài báo khoa học, 01 dự án sản xuất.

Biện pháp thực hiện:

Hàng năm Khoa sẽ tiến hành tổ chức đăng ký và nghiệm thu đề tài, các đề tài được xét duyệt được gửi lên đăng ký tại phòng QLKH đề tài cấp tỉnh hoặc công trình chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

 

 

 

 

Tháng 6/2016

 

 

 

 

Tất cả GV trong Khoa

 

 

 

 

 

Thuyết minh đề tài NCKH

- Biên bản tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề của Khoa

- Báo cáo đề tài NCKH

- Báo cáo các chuyên đề

- Bài báo Khoa học

- Hợp đồng sản xuất (hoặc chuyển giao công nghệ)

MTCL 5:

50% giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Biện pháp thực hiện

Khoa triển khai phân bố chỉ tiêu cho các tổ, lên kế hoạch hội thảo chuyên để, phân công viết báo cáo.

Tháng 6/2016

Tất cả GV trong Khoa

 

 

- Biên bản tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề của Khoa

- Các báo cáo

- Hội thảo

MTCL 6:

50% đạt chuẩn giảng viên theo quy định của trường.

 

Tháng 6/2016

Tất cả GV trong Khoa

Bằng, Chứng chỉ

MTCL 7:

100% các yêu cầu của sinh viên học sinh được giải quyết đúng hạn

Biện pháp thực hiện:

Khoa tiếp nhận những yêu cầu của sinh viên học sinh thông qua giáo vụ. Giáo vụ ghi nhận và ghi phiếu hẹn gửi lại cho sinh viên học sinh. Đến ngày hẹn, sinh viên học sinh nhận kết quả và ký xác nhận vào Sổ theo dõi và giải quyết yêu cầu của sinh viên học sinh.

 

 

 

Tháng 2/2015

Tháng 6/2015

 

 

 

Giáo vụ Khoa, BCN Khoa

 

 

 

- Phiếu hẹn giải quyết thắc mắc cho sinh viên học sinh

- Sổ theo dõi giải quyết thắc mắc, khiếu nại

MTCL số 8:

 

Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 70%.

Biện pháp thực hiện:

- Thư ký khoa nhận danh sách các học phần của giảng viên trên phần mềm từ phòng ĐBCLGD

- Sinh viên trả lời phiếu khảo sát

 

- Thư ký khoa tổng hợp dữ liệu đã được thống kê trên phần mềm để báo cáo Trưởng khoa và gửi phòng ĐBCLGD

- Phòng ĐBCLGD tổng hợp, đánh giá, thông báo về Khoa và Báo cáo Trường

 

 

 

 

 

 

 

-Tuần 13 của mỗi học kỳ

 

 

-Tuần 14-15 của mỗi học kỳ

 

-Tuần 16 của mỗi học kỳ

 

 

-Tuần 17 của mỗi học kỳ

 

 

 

 

 

 

 

P. Đào tạo, P. ĐBCL, TTTV và tất cả các khoa.

 

 

 

 

 

 

 

- Danh sách các môn học của GV được tổ chức lấy phiếu thăm dò

- Phiếu thăm dò mức độ hài lòng môn học

 

- Bảng thống kê phân tích dữ liệu đánh giá mức độ hài lòng

.....

MTCL 9:

Mức hài lòng của CCVC về các hoạt động của Khoa là 75%

Biện pháp thực hiện:

Cuối học kỳ Khoa tiến hành thăm dò mức hài lòng của công chức viên chức, về các hoạt động của Khoa, ghi nhận và thống kê theo mẫu và TTQT/8.2.1/P.TCHC

 

 

 

Tháng 12/2015

Tháng 07/2016

 

 

Trưởng khoa

CBKS khoa

 

 

Phiếu khảo sát ý kiến

Báo cáo tổng hợp

MTCL 10:

Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động 50%.

Biện pháp thực hiện:

Cuối năm học Khoa sẽ tiến hành thăm dò mức hài lòng của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Khoa, ghi nhận và thống kê.

 

 

 

 

Tháng

9/2016

 

 

 

 

- BCN Khoa


- Giám đốc HT-SV

 

 

 

 

 

- Mẫu phiếu lấy ý kiến của doanh nghiệp về kiến thức và kỹ năng của sinh viên.

- Báo cáo tổng hợp.

 

Để minh chứng hiệu lực của quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008,  khoa đảm bảo tuân thủ việc gửi báo cáo đến các phòng của Trường như sau:

BẢNG 2

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Vận hành QMS ISO 9001:2008 và hành động khắc phục trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

x

x

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

x

x

3

Phê duyệt đề cương chi tiết trước khi giảng dạy

HS/7.5.1a/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

4

Đăng ký cải tiến phương pháp giảng dạy

HS/7.5.1b/01/ĐT

HS/7.5.1b/03/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

x

5

Kiểm soát chất lượng dạy – học trên lớp

HS/7.5.1b/02/HSSV

x

x

x

6

Đảm bảo 100% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn

HS/7.5.1/02/TCHC

Phòng TCHC

x

x

x

7

Thăm dò ý kiến của HSSV về môn học

HS/8.2.1/02/ĐBCL

Phòng KT - ĐBCL

x

x

X

8

Tình hình thực hiện các đề tài NCKH

Tiến độ thực hiện

TT-NC và CGCN

 

x

x

9

Chất lượng đào tạo của khoa đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động là 50%

HS/8.4.1/01/DVĐT

HS/8.4.1/02/DVĐT

HS/8.4.1/03/DVĐT

HS/8.4.1/04/DVĐT

HS/8.4.1/05/DVĐT

 

 

x

 

Lãnh đạo khoa và toàn bộ GV, VC cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện 10 Mục tiêu chất lượng của khoa trong  năm học 2016 - 2017.