Mục tiêu chất lượng

NĂM HỌC 2016 – 2017

1.      30% giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

2.      100% các học phần lý thuyết của hệ Cao đẳng có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm online.

3.      Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2017: 02 đề tài cấp trường.

4.      80% giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

5.      50% giảng viên đạt chuẩn giảng viên theo quy định của Trường.

6.      80% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

7.      Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 80%.

8.      Mức hài lòng của CC,VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của đơn vị là 70%.

9.      Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động là 60%.

Kế hoạch thực hiện

Trong năm học này, Khoa có 9 MTCL. Mỗi MTCL được thực hiện như sau:

BẢNG 1

 

Biện pháp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Người chịu trách nhiệm

Hồ sơ

minh chứng

MTCL 1:

30% giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm. Biện pháp thực hiện:

- Khoa triển khai cho Giảng viên đăng ký trong tháng 9 năm 2016.

- Áp dụng giảng dạy từ tháng 10 năm 2016

 

 

Tháng

6/2017

 

 

Tất cả GV trong Khoa

 

- Phiếu đăng ký cải tiến giảng dạy

- Báo cáo tổng hợp

MTCL 2:

100% các học phần lý thuyết của hệ Cao đẳng có ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm online.

Biện pháp thực hiện:

Khoa tiến hành phân công giảng viên biên soạn mới hoặc bổ sung đề thi trắc nghiệm các học phần lý thuyết trong năm học 2016-2017

 

 

Tháng 11/2016

Tháng 4/2016

 

 

 

 

HĐKH-ĐT của khoa

 

- Phiếu đăng ký biên Soạn đề thi trắc nghiệm.

- Biên bản nghiệm thu.

 

MTCL 3:

Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2016: 02 đề tài cấp trường.

Biện pháp thực hiện:

Khoa tiến hành phổ biến và định hướng NCKH cho giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia trước ngày 10/10/2016.

 

 

Tháng 11/2016

 

 

 

HĐKH-ĐT của khoa

 

Quyết định giao đề tài NCKH cấp trường

MTCL 4:

50% giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Biện pháp thực hiện:

Khoa sẽ tổ chức các hội thảo khoa học (Mỗi học kỳ 1 hội thảo) và phân công giảng viên viết báo cáo cũng như phân công giảng viên viết bài báo đăng tập san.

Tháng

11/2016

Tháng

4/2017

 

HĐKH-ĐT của khoa

 

- Thuyết minh đề tài NCKH.

- Biên bản tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề của Khoa.

- Báo cáo đề tài NCKH.

 

- Báo cáo các chuyên đề.

- Bài báo Khoa học.

MTCL số 5:

50% giảng viên đạt chuẩn giảng viên theo quy định của Trường.

Biện pháp thực hiện:

Khoa tạo điều kiện về thời gian để các giảng viên tham gia các khóa học nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ.

 

 

Tháng 6/2017

 

 

 

Tất cả GV trong Khoa

 

 

 

Chứng chỉ TOEIC và MOS Quốc tế

 

 

 

MTCL 6:

80% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

Biện pháp thực hiện:

Cuối học kỳ Khoa tiến hành thăm dò mức hài lòng của HSSV về việc giải quyết các yêu cầu của HSSV

Tháng 12/2016

&

Tháng

5/2017

Trưởng khoa

CBKS khoa

Phiếu khảo sát ý kiến

Báo cáo tổng hợp

MTCL 7:

Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 70%.

Biện pháp thực hiện:

Cuối năm học Khoa tiến hành thăm dò mức hài lòng của HSSV về chất lượng đào tạo của khoa.

Tháng

5/2017

 

Trưởng khoa

CBKS khoa

Phiếu khảo sát ý kiến

Báo cáo tổng hợp

MTCL 8:

Mức hài lòng của CC,VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của đơn vị là 70%.

Biện pháp thực hiện:

Cuối học kỳ Khoa tiến hành thăm dò mức hài lòng của công chức viên chức, về các hoạt động của Khoa, ghi nhận và thống kê theo mẫu và TTQT/8.2.1/P.TC

Tháng 12/2016

&

Tháng

6/2017

Trưởng khoa

CBKS khoa

Phiếu khảo sát ý kiến

Báo cáo tổng hợp

MTCL 9:

Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động là 60%.

Biện pháp thực hiện:

Cuối năm học Khoa sẽ phối hợp với TT HTSV tiến hành thăm dò mức hài lòng của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Khoa, ghi nhận và thống kê.

Tháng

7/2017

 

Trưởng khoa

CBKS khoa

- Mẫu phiếu lấy ý kiến của doanh nghiệp về kiến thức và kỹ năng của sinh viên.

- Báo cáo tổng hợp.

Để minh chứng hiệu lực của quá trình vận hành QMS ISO 9001:2008,  khoa đảm bảo tuân thủ việc gửi báo cáo đến các phòng của Trường như sau:

BẢNG 2

STT

Nội dung báo cáo

Mẫu hồ sơ và

nơi gửi đến

Chu kỳ báo cáo

Tháng

Học kỳ

Năm học

1

Vận hành QMS ISO 9001:2008 và hành động khắc phục trong đơn vị

HS/7.5.1c/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

2

Báo cáo kết quả kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ ISO

HS/4.2.3/02/BISO

HS/4.2.4/02/BISO

Ban ISO

x

 

 

3

Phê duyệt đề cương chi tiết trước khi giảng dạy

HS/7.5.1a/ĐT

Phòng đào tạo

 

x

 

4

Đăng ký cải tiến phương pháp giảng dạy

HS/7.5.1b/01/ĐT

HS/7.5.1b/03/ĐT

Phòng đào tạo

 

 

x

5

Kiểm soát chất lượng dạy – học trên lớp

HS/7.5.1b/02/HSSV

x

x

x

6

Đảm bảo 80% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn

HS/7.5.1/02/TCHC

Phòng TCHC

x

x

x

7

Thăm dò ý kiến của HSSV về môn học

HS/8.2.1/02/ĐBCL

Phòng KT - ĐBCL

 

x

x

8

Tình hình thực hiện các đề tài NCKH

Tiến độ thực hiện

TT-NC và CGCN

 

 

x

9

Chất lượng đào tạo của khoa đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động là 50%

HS/8.4.1/01/HT-SV

HS/8.4.1/02/HT-SV

HS/8.4.1/03/HT-SV

HS/8.4.1/04/HT-SV

HS/8.4.1/05/HT-SV

 

x

x

Lãnh đạo khoa, toàn bộ GV, VC cam kết thực hiện NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT và đo lường kết quả thực hiện 9 Mục tiêu chất lượng của khoa trong  năm học 2016 - 2017.