Cựu Học sinh - Sinh viên

Xét cấp học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng học sinh, sinh viên
I. Đối tượng áp dụng:
Tất cả học sinh, sinh viên đang theo học hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông, trung cấp chính quy do Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức đào tạo và quản lý.
II. Phương thức xét, kinh phí, tiêu chuẩn và các mức học bổng, khen thưởng:
1. Phương thức xét cấp học bổng:
- Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên đạt được theo từng học kỳ, năm học, khóa học để xét học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng.
- Xét cấp học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng xét theo lớp học thứ tự xếp loại từ điểm cao xuống thấp.
- Lấy theo tỷ lệ 15% theo tổng số HSSV đã hoàn thành học phí tại thời điểm xét.
2. Kinh phí xét cấp học bổng, khen thưởng:
Trích từ nguồn thu học phí theo từng học kỳ để chi học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng cho học sinh, sinh viên của toàn Trường.
3. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng, khen thưởng:
Học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ loại khá trở lên, không bị hình thức kỷ luật từ mức khiển trách trở lên thì được xét cấp học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng trong phạm vi quỹ học bổng, khen thưởng được trích từ nguồn thu học phí của Nhà trường.
Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế hỗ trợ Thực tập, Học liên thông và Giới thiệu việc làm tại Thái Lan
Trong khuôn khổ ký kết hợp tác giữa nhà trường và các trường Đại học, Cao đẳng ở đất nước Thái Lan, hằng năm sinh viên của nhà trường được cử đi thực tập, làm việc tại đất nước triệu voi. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên tìm hiểu kiến thức, văn hóa của Thái Lan và có cơ hội nhận học bổng lên đến 60 triệu/năm để học liên thông tại đây.

Khảo sát người dùng

Bạn thích học ngành nghề nào?
Submit Survey  View Results