Chi tiết

Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 17CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 17CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB như sau:
- Thời gian sinh viên đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân: từ ngày 05/5/2021 đến 15/5/2021.
(Riêng khóa 18TCB thời gian đề xuất từ ngày 05/5/2021 đến 10/5/2021)

- Thời gian xét tốt nghiệp:
+ Từ ngày 11/5/2021 đến 14/5/2021: xét khóa 18TCB
+Từ ngày 17/5/2021 đến 21/5/2021: xét các khóa từ 17CD về trước.
+ Từ ngày 24/5/2021 ​đến 28/5/2021: xét các khóa 18CL về trước, 17TCA, 17TCB, 18TCA
- Thời gian nhận giấy chứng nhận tạm thời:
+ Khóa 18TCB: Học sinh nhận giấy chứng nhận TN tạm thời từ ngày 18/5/2021.
+ Các khóa khác: Sinh viên nhận giấy chứng nhận TN tạm thời từ chiều ngày 31/5/2021.
- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 29/4/2021
Số người đã xem: 10066

Các thông báo mới
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 
 Thông báo thời gian đăng ký online trên phần mềm các học phần HK2, năm học 2023-2024 các Khóa 23CD, 23TCB, 23TCA, 23CL (4/1/2024) 
 KÊNH HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC (2/1/2024) 
 Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng An ninh khoá 23CD (2/1/2024) 
 Thông báo về việc mời chào giá cho thuê tài sản (27/12/2023) 
 Quyết định thu học phí và miễn giảm học phí năm học 2023-2024 (26/12/2023) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng (20/12/2023) 
 Kế hoạch Thi lần 2 Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (19/12/2023) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp các khóa 21CD (2.5 năm), 22CL (1.5 năm) và 22TCA (19/12/2023) 
 Thông báo thời gian đăng ký online trên phần mềm các học phần HK2, năm học 2023-2024 các Khóa 21CD, 22TCB, 22CD (14/12/2023) 


Các thông báo khác
 Thông báo kế hoạch thi TN VH khóa 18TCB và thi lại TN hệ niên chế. (13/4/2021)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 16CD VỀ TRƯỚC, 17TCA, 17TCB, 18TCA đợt xét tháng 12/2020 (22/3/2021)
 Kế hoạch thi lần 2 các khóa HK1, 2020-2021 (25/2/2021)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 hệ TC-B (20/1/2021)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 (14/1/2021)
 Thông báo lùi Thời gian đăng ký học ONLINE, HK2 năm học 2020-2021 của Khóa 20CD (12/1/2021)
 QUY ĐỊNH VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (29/12/2020)
 Kế hoạch học tập GDQPAN khóa 20CD và 20TC-B (28/12/2020)
 về việc xét chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ theo kết quả thi kết thúc học phần (25/12/2020)
 Thông báo tuyển dụng giảng viên (24/12/2020)
Quay lại