Giới thiệu

1. Chức năng.

    Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu tr­ưởng tổ chức quản lý và thực hiện các công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lư­ợng giáo dục; Quản lý viên chức thuộc Phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Trưởng phòng là người điều hành các công việc của Phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ.

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lư­ợng giáo dục, cụ thể là:

+ Chủ trì và phối hợp với các khoa trong việc xây dựng ngân hàng đề thi;

+ Tổ chức quản lý ngân hàng đề thi; in ấn và phát hành đề thi cho các kỳ thi: học kỳ, kết thúc học phần, tốt nghiệp;

+ Phối hợp với phòng Đào tạo, khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch; tổ chức thi học kỳ, kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cho các hệ đào tạo;

+ Kiểm tra việc thực hiện nề nếp giảng dạy, làm việc của viên chức trong trường; việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động đào tạo: cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư…

+ Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ, tuyển sinh, tuyển dụng; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;

+ Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện những hành vi tiêu cực trong nhà trường và kiến nghị với lãnh đạo nhà trường biện pháp xử lý;

+ Tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đào tạo; phối hợp với thanh tra nhân dân kiểm tra, xác minh và kiến nghị với lãnh đạo nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo;

+ Tổ chức khảo sát chất lượng giảng dạy của giảng viên;

+ Tổ chức tự kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo trong Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Báo cáo, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục và các quy định, nội quy, quy chế; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong Nhà trường;

- Làm đầu mối trong việc liên kết, hợp tác với các trường đại học, cao đẳng để trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn của Phòng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ về kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đại học cho đội ngũ giảng viên và chuyên viên các phòng chức năng liên quan của Trường theo yêu cầu của Hiệu tr­ưởng.

 2.2. Nhiệm vụ khác.

- Quản lý viên chức và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Phòng;

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho viên chức trong Phòng theo qui định của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Nhân sự.

- Lãnh đạo Phòng: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng;

- Viên chức, nhân viên phụ trách các công việc do Trưởng phòng phân công./.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, Nhà L (Cơ sở 1), Trường CĐCN Huế, 70 Nguyễn Huệ, Huế.

Điện thoại: 054.2471988

Email: dbclgd@hueic.edu.vn

Mục tiêu chất lượng năm học

NĂM HỌC: 2015-2016

1. Đảm bảo bí mật 100% và thực hiện đúng quy tình trong việc trộn, chọn, in sao, đóng gói và bàn giao đề thi cho các đơn vị tổ chức thi. 

2. 100% các buổi thi kết thúc học phần hệ cao đẳng được theo dõi và lập báo cáo về về công tác tổ chức thi.

3. Tổ chức việc theo dõi, lập báo cáo thăm dò mức hài lòng của sinh viên cao đẳng đối với 100% học phần của các khoa trong Trường 1 lần/học kỳ.

4. Tổ chức thăm dò về ý kiến tự đánh giá của các đơn vị theo 10 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tổ chức đo lường mức chất lượng của Trường theo mô hình EFQM.

6. Mức hài lòng của CCVC về các hoạt động của Phòng là 75%.