Chi tiết

Kế hoạch thi lần 2 các Khóa 17CD, 18CD, 18TCA, 18TCB HK1, năm học 2019-2020
Kế hoạch thi lần 2 các Khóa 17CD, 18CD, 18TCA, 18TCB, HK1, năm học 2019-2020.
Sinh viên xem chi tiết ở file đính kèm
File đính kèm: kehoachthilai17CD_18CD__18TCB_18TCA_ky1_2019_2020.doc

Ngày gửi: 3/2/2020
Số người đã xem: 930
Quay lại