Chi tiết

Dự kiến thời gian phát bằng tốt nghiệp và nộp bổ sung ảnh đợt xét tháng 3/2020 của Khóa 17CD các ngành học 2.5 năm, 18TCA, 17TCB
Sinh viên nộp 1 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp tại Khoa chuyên môn đến hết ngày 03/7/2020.

Thời gian dự kiến phát bằng tốt nghiệp: bắt đầu từ ngày 10/7/2020 (sinh viên mang theo giấy Chứng minh nhân dân đến tại Phòng ĐT-CTSV để nhận bằng).

Ngày gửi: 22/6/2020
Số người đã xem: 1040
Quay lại