Chi tiết

Thông báo nhận bằng TN hệ niên chế từ ngày 01/10/2020.
Thời gian nhận bằng: Thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
Địa điểm nhận bằng: Phòng Đào tạo-Công tác sinh viên.
(Lưu ý: SV đem theo Giấy chứng minh nhân nhân khi đến nhận bằng TN)
File đính kèm: Thông_báo_nhận_bằng_tốt_nghiệp_hệ_niên_chế.zip

Ngày gửi: 2/10/2020
Số người đã xem: 612
Quay lại