Chi tiết

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ KỲ PHỤ HK2, NĂM HỌC 2018-2019
* Thời gian đăng ký học ONLINE từ ngày 03/05/2019-13/05/2019
(Lưu ý: SV phải đăng ký trực tuyến tại phần mềm "Đăng ký học tín chỉ" mới được chấp nhận)
*Thời gian bắt đầu học từ ngày 20/05/2019-23/06/2019
File đính kèm: CACMONKYPHU-2018-2019.xlsx

Ngày gửi: 25/4/2019
Số người đã xem: 1358
Quay lại