Chi tiết

Tập huấn Bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới

50 cán bộ chủ chốt của các Hội, Đoàn thể, 7 thôn của xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia lớp tập huấn Bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trong 3 ngày 26 đến 28 tháng 4 năm 2019. Lớp tập huấn do Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Các giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã triển khai tập huấn các chuyên đề: Kiến thức kinh doanh cơ bản, khởi sự doanh nghiệp; Vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; Kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, vai trò của lãnh đạo thôn đối với chương trình phát triển nông thôn mới.

Với mục đích tạo sự đồng thuận của xã hội về vai trò, ý nghĩa của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, người dân về ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, nâng cao được kiến thức, kỹ năng xây dựng nông thôn mới.


Ngày gửi: 2/5/2019
Số người đã xem: 1007
Trở lại