Chi tiết

Tập huấn giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy của Dự án USAID COMET

Ngày 23/02/2019, tại Trung tâm Sáng tạo, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức tập huấn cho 25 giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy của dự án USAID COMET.

Các giảng viên đã được các thành viên chính của Dự án USAID COMET trang bị về các nội dung: Giới thiệu bộ công cụ Instructional Design; Thực hành thiết kế bài giảng theo mô hình thiết kế ngược; Cách cho điểm; Tìm hiểu và thiết kế Rubrics; Project-Oriented Learning.

Sau khi tham gia khóa tập huấn, các giảng viên tiến hành áp dụng các phương pháp mới trong bài giảng và tham gia dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình áp dụng bộ công cụ các kỹ năng làm việc (MekongSkill2Work) trong quá trình giảng dạy.

MekongSkill2Work tập trung vào các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, thông qua cách tổ chức đào tạo lấy người học làm trung tâm. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực của giảng viên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong Nhà trường.


Ngày gửi: 23/2/2019
Số người đã xem: 764
Trở lại