Chi tiết

Tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao chất lượng phục vụ

Vừa qua, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tiến hành công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả theo Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 28/11/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ trường.

Theo đó, Nhà trường điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc: Sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thành Trung tâm Tuyển sinh - Dịch vụ và Hỗ trợ Sinh viên; Sáp nhập Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Quản trị - Đầu tư thành Phòng Hành chính – Quản trị; Chuyển bộ phận Khảo thí về Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên, chuyển bộ phận Đảo bảo chất lượng về Phòng Hành chính – Quản trị; Đồng thời rà soát, điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Sau khi sắp xếp, trường hiện có 04 phòng chức năng, 01 Trung tâm và 08 khoa trực thuộc, giảm 03 đầu mối so với trước khi sắp xếp.

Đây là công tác nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ VI, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các Kế hoạch số 03-KH/BCSĐ, 04-KH/BCSĐ ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Thành ủy Huế về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy phù hợp với tình hình phát triển mới, nâng cao chất lượng hoạt động được Nhà trường chú trọng xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả, được sự đồng thuận cao của tập thể công chức, viên chức, người lao động trong những năm vừa qua. Trước đó, Nhà trường đã sáp nhập một số khoa và trung tâm như Khoa Điện – Điện tử, Khoa Nhiệt lạnh – Xây dựng, khoa Kinh tế - Ngoại ngữ - Du lịch, Trung tâm Dịch vụ đào tạo. Bên cạnh việc việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các đơn vị, Nhà trường đã xây dựng vị trí việc làm. Trong thời gian đến, trường tiếp tục xây dựng đánh giá công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm hướng đến việc nâng cao năng lực của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động.


Ngày gửi: 3/1/2019
Số người đã xem: 450
Trở lại