Chi tiết

Học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Ngày 04/02/2018, Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Huế và đồng chí Trần Hải Yến - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huế đã triển khai các nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. 4 Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đây là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống chính trị và đời sống nhân dân, là sự hiện thực hoá quyết tâm cao của Đảng trong đổi mới chính trị và giải quyết những vấn đề xã hội đặt ra về bảo vệ sức khoẻ nhân dân và chất lượng dân số.

 Việc học tập quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở Nhà trường, đơn vị; xây dựng nhiệm vụ đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống. Sau hội nghị, các công chức, viên chức, người lao động tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, vào thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.


Ngày gửi: 5/2/2018
Số người đã xem: 568
Trở lại