Chi tiết

Thông báo kế hoạch thi TN VH khóa 18TCB và thi lại TN hệ niên chế.
HSSV xem chi tiết ở file đính kèm
File đính kèm: TB_KHT.zip

Ngày gửi: 13/4/2021
Số người đã xem: 11578
Quay lại