Ban tổ chức Lễ kỉ niệm 120 năm

1. Ông Phạm Văn Quân - Trưởng Ban

2. Ông Lê Văn Luận – Phó Ban

3. Ông Trần Hữu Châu Giang - Phó Ban

4. Ông Phan Hồng Tín - Ủy viên thường trực

5. Bà Phạm Thị Tuyết Hạnh - Ủy viên

6. Ông Lê Hữu Bình - Ủy viên

7. Nguyễn Hữu Chúc- Ủy viên

8. Ông Phan Gia Tiến - Ủy viên

9. Ông Nguyễn Ngọc Trác - Ủy viên

10. Ông Trần Phương Nam - Ủy viên

11. Ông Nguyễn Văn Anh - Ủy viên

12. Ông Trần Tiến Dũng - Ủy viên

13. Ông Đào Anh Quang - Ủy viên

14. Ông Nguyễn Đăng Khoa - Ủy viên

15. Bà Hồ Thị Hạnh Tiên - Ủy viên

16. Hoàng Minh Tuấn - Ủy viên