Chi tiết

Kế hoạch xét Tốt nghiệp các khóa 20CD (2,5 năm); 21TCA và 21CL (1,5 năm)
Phòng ĐT-CTSV kính thông báo Kế hoạch xét Tốt nghiệp các khóa 20CD (2,5 năm); 21TCA và 21CL (1,5 năm)
- Từ ngày 12/12/2022 đến 17/12/2022: Kiểm dò chương trình, hoàn thiện điểm Tổng kết và Chuẩn đầu ra.
- Từ ngày 19/12/2022 đến 27/12/2022: Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp.
- Từ ngày 28/12/2022 đến 02/01/2023: Khoa kiểm dò và phản hồi (nếu có).
- Từ ngày 03/01/2023 đến 07/01/2023: Phòng ĐT-CTSV lên danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp.
Đợt này nhà trường không phát giấy chứng nhận tốt nhiệp tạm thời để tập trung in bằng chính thức luôn (dự kiến cuối tháng 2/2023 phát bằng chính thức tại lễ bế giảng)

Ngày gửi: 10/11/2022
Số người đã xem: 1936
Quay lại