Chi tiết

CÁC LỚP MỞ TRONG KỲ PHỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
Căn cứ vào Bảng khảo sát kỳ phụ về nhu cầu học của sinh viên, nhà trường mở các học phần như file đính kèm.
Nhà trường mở bổ sung 3 học phần: Đường lối cách mạng Việt Nam, Lập trình ASP.NET, Lập trình C# nâng cao.
File đính kèm: caclopmotrongkyphu.xls

Ngày gửi: 2/7/2020
Số người đã xem: 622
Quay lại