Chi tiết

THỜI GIAN NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC ĐỢT XÉT THÁNG 7/2020 CÁC KHÓA 12CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17TCB, 18TCA
Thời gian nhận bằng: Thứ 2, 4, 6 hàng tuần (bắt đầu từ ngày 23/10/2020)
Địa điểm nhận bằng: Phòng Đào tạo-Công tác sinh viên.
(Lưu ý: SV đem theo Giấy chứng minh nhân nhân khi đến nhận bằng TN)

Ngày gửi: 16/10/2020
Số người đã xem: 756
Quay lại