Các hoạt động chính

CÁC MỐC THỜI GIAN

1. Nhận bài: Đến hết ngày 19/11/2018

2. Thông báo kết quả nhận bài: Ngày 30/11/2018

3. Đăng ký tham dự hội thảo: Trước ngày 15/11/2018

4. Tổ chức hội thảo: Các ngày 15/12/2018

THÔNG TIN XUẤT BẢN

Những báo cáo được phản biện đồng ý sẽ được lựa chọn đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018, có đăng ký ISBNvà Ban biên tập chọn một số bài gửi đăng ở Tạp chí Khoa học và công nghệ của Trường Đại học Khoa học Huế (nằm trong danh mục tạp chí được tính điểm theo quy định của hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư)